תקנון פתיחת בלוג

בפתיחת בלוג בקהילת העיצוב של אתר בניין ודיור מאשר המשתמש כי מלוא זכויות היוצרים בכתבה/תמונה שנמסר/ה על ידו (להלן: "הפרסום")וכן בכל פרסום שיעביר עתיד, מועברות בזה אל אתר בניין ודיור. האתר רשאי לעשות בפרסום לפי ראות עיניו, לפרסמה בכל דמיה, בכל אמצעי קיים או עתידי, בין שלו ובין של אחרים, בכל שפה וללא כל הגבלה.

 

המשתמש מתחייב ביחס לכל תוכן (לרבות צילום, וידאו, הקלטה, תמונה, איור, טקסט כלשהו, סימון, פורמט, עיצוב וכיו"ב) שישלח כי אין שום מגבלה חוקית ו/או חוזית ו/או אחרת המונעת ממנו להעלות ו/או לפרסם תכנים. המשתמש מתחייב בזאת לשאת במלוא האחריות לתוכן שישלח ו/או כל פרסום ו/או מסר ו/או קישור,  לרבות בגין הוצאת לשון הרע ו/או פגיעה בפרטיות ו/או פגיעה בזכויות קנייניות ו/או חוזיות ו/או הפרת צו שיפוטי או כל דין אחר, ופוטר בזאת במפורש את החברה, לרבות נציגיה, עובדיה, מנהליה והפועלים מטעמה, מכל אחריות ו/או חבות בקשר לכך.

החברה רשאית, על פי שיקול דעתה הבלעדי, להציב תנאים ו/או מגבלות ביחס לתוכן ו/או למחוק אותו על פי שיקול דעתה הבלעדי והמלא של החברה, וזאת, בין היתר אך לא רק, בחלוף פרק זמן  ו/או עקב חריגה ביחס לתנאי השימוש באתרי החברה.

בעצם שליחת תוכן לאתרי הקבוצה,  המשתמש מקנה לחברה /או מי מטעמה, באופן בלתי חוזר וללא תמורה, רישיון שימוש בלתי מוגבל בזמן בתוכן הנ"ל.העלאת התוכן לאתר אינה שוללת מהמשתמש את זכויות היוצרים בתוכן, אך מקנה כאמור לחברה רישיון שימוש חינם בתוכן, שאינו בלעדי. רישיון השימוש שניתן כאמור בתוכן גולשים לחברה, ניתן ללא תמורה כספית למשתמש, הרשיון הינו כלל עולמי ובלתי מוגבל בזמן, וכולל גם שימוש חוזר ונשנה בתוכן בכל מדיה, ובכלל זה במסגרת פרסומים שונים של החברה לרבות תכנים עיתונאיים ו/או תכנים של איזה מאתרי החברה  ו/או  לרבות אתרים עתידיים.  רישיון השימוש הנ"ל כולל גם מתן זכות לחברה להענקת רישיונות משניים, ביצוע יצירות נגזרות, ביצוע עסקאות ו/או התקשרויות עם צדדים שלישיים, בתמורה או שלא בתמורה, לרבות שכתוב, עריכה, עיבוד, תקצור, תרגום, העתקה, אחסון, פרסום ברשת האינטרנט ו/או בכל מדיה אחרת, קיימת ו/או עתידית, והכל על פי שיקול דעתה הבלעדי של החברה, ללא צורך בהסכמת המשתמש, וללא מתן תמורה כלשהי למשתמש.

 

שימוש בתוכן ששלח המשתמש ייעשה תוך מתן קרדיט כמקובל לגבי סוג הפרסום ו/או המדיה בו יוצג התוכן  כאמור, ככל שהדבר ניתן בנסיבות העניין. ככל שתהיה למשתמש השגה כלשהי ביחס לאי מתן קרדיט או מתן קרדיט שגוי או חסר, ידוע לו כי עליו לפנות ללא דיחוי לחברה בענין זה כדי לאפשר את תיקון הקרדיט במידה והדבר אכן ראוי ואפשרי. תיקון קרדיט כאמור, תוך זמן סביר, יהיה בו  כדי למצות את כל סעדי המשתמש בענין זה.